Pracownia kultur tkankowych - cz. 2

Izolacja merystemów podkładki jabłoni M7

image_8

Przebieg mikrorozmnażania składa się z kilku etapów i obejmuje: inicjację czyli założenie kultury i jej stabilizację, rozmnażanie materiału roślinnego, ukorzenianie oraz aklimatyzację i adaptację w warunkach szklarniowych otrzymanych in vitro roślin. Każdy z wymienionych etapów ma odmienne wymagania dotyczące warunków prowadzenia hodowli, jak i kompozycji pożywki. W celu założenia kultury in vitro i wyizolowania jałowych eksplantatów odkaża się powierzchniowo materiał roślinny za pomocą ogólnie znanych środków dezynfekujących, - podchlorynu wapnia i sodu, wody utlenionej, wody bromowej, azotanu srebra, sublimatu itp. Po wypłukaniu materiału roślinnego w sterylnej wodzie destylowanej izolujemy fragmenty rośliny, organu lub tkanki (tzw. eksplantaty) w komorze z laminarnym przepływem powietrza. W wielu wypadkach najłatwiej zapoczątkować kulturę inokulując na pożywki wierzchołki wzrostu pędów lub jedynie merystemy wierzchołkowe lub boczne, które izolujemy przy użyciu mikroskopu stereoskopowego.

Rozwój pędów z izolowanych merystemów róży

image_9

Niektóre z wyciętych merystemów na odpowiednio zrównoważonych pożywkach rozwijają się w pędy. Odsetek merystemów podejmujących wzrost zależy od wielu czynników związanych ze stanem fizjologicznym rośliny, z której je izolujemy i składników chemicznych pożywki oraz warunków środowiskowych kultury.

Wysiew nasion rosiczki pośredniej (Drosera intermedia Hayne)

image_10

Odkażone nasiona rosiczki pośredniej wysiane na pożywki kiełkują dając początek kulturze in vitro.

Podział pędów tytoniu i ich inokulacja na pożywce

image_11

Po założeniu kultury in vitro i zainicjowaniu wzrostu przez wyłożone na pożywkę merystemy lub wierzchołki pędów rozpoczynamy fazę klonalnego rozmnażania roślin. Polega ona na zwiększaniu liczby pędów, rozet, cebul przez stymulację rozwoju pąków bocznych, bądź na drodze regeneracji pąków przybyszowych lub embrionów somatycznych. Przebieg tych procesów zależy od odpowiednio dobranych dawek hormonów roślinnych (auksyny, cytokininy i gibereliny), które sterują regeneracją zarodków somatycznych, powstawaniem merystemów pędu i korzenia, stymulują rozwój pąków bocznych i wzrost łodyg. Uzyskane pędy dzieli się na fragmenty zawierające węzeł i przenosi ponownie na świeżą pożywkę.

Pędy goździka pysznego (Dianthus superbus L.) po wyszczepieniu na pożywkę

image_12

Wykładając wierzchołki pędów goździka pysznego (Dianthus superbus) na odpowiednie pożywki można stymulować rozwój od 10 do 20 pąków bocznych. Pędy rozwijają się z pąków kątowych 1-ego, 2-giego i następnych rzędów, a ich struktura przypomina czarcią miotłę.

Rozmnażanie rosiczki pośredniej (Drosera intermedia Hayne)

image_13

Rozety rosiczki pośredniej inokulowane pojedynczo na pożywce o zmniejszonej do połowy zawartości makroelementów po kilku tygodniach rozmnażają się obficie przez rozwój pąków kątowych.

< Wstecz | Dalej >