alt
image003


Dr Ryszard Kamiński
Kurator Działu Roślin Wodnych i Bagiennych
ryszard.kaminski@uwr.edu.pl

 

Witam na stronie kuratora Działu Roślin Wodnych i Bagiennych

 

            Urodziłem się dawno, dawno temu w małej wiosce na Podlasiu. Rodzice , nauczyciele wiejscy, niosąc kaganek oświaty w tamtych latach często zmieniali miejsce pracy. W wieku 6 lat rozpocząłem naukę w czteroklasowej szkole podstawowej o klasach łączonych; ukończyłem ją już jako szkolę 7 klasową. Następnie rozpocząłem naukę w Technikum Wodno-Melioracyjnym w Białymstoku, które ukończyłem w 1970 roku zdając egzamin maturalny. W sierpniu tegoż roku jako osoba niepełnoletnia podjąłem pracę w zawodzie na stanowisku majstra; odwadnialiśmy błotniste łąki i pola. Po półtorarocznym okresie zatrudniłem się w służbie rolnej jako inspektor plantacyjny. W październiku 1972 roku zostałem powołany do odbycia 2 letniej zasadniczej służby wojskowej. Jako człowiek obyty z wodą (byłem przecież z wykształcenia meliorantem) trafiłem do kompanii przeciwpożarowej na strażnicy poligonowej, w której wolny czas przeznaczałem na naukę. Za zezwoleniem dowódcy jednostki w roku 1974 zdałem egzamin wstępny na biologię na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Z tego powodu 4 miesiące przede czasem zwolniono mnie z wojska. Studia ukończyłem przed terminem broniąc, w grudniu 1978 r., z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską w katedrze ekologii roślin a dotyczącą efektywności różnych metod poboru prób stosowanych w badaniach ekologicznych. Po półrocznej pracy wychowawcy w półinternacie w jednej z wrocławskich szkół podstawowych, w czerwcu 1979 r. zostałem zatrudniony w Ogrodzie Botanicznym na stanowisku samodzielnego biologa w dziale roślin wodnych. W maju 1984 r. zastępując p. Stanisława Sławińskiego, dotychczasowego kierownika działu otrzymałem, stanowisko specjalisty.

         Po obronieniu w czerwcu 1984 r. pracy doktorskiej pt.: „Ekologia populacji Aldrovanda vesiculosa L.”, wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Sarosieka, pracowałem jako starszy asystent, w 1985 r. zostałem mianowany na stanowisko adiunkta a od 2010 r. pracuję na stanowisku głównego specjalisty.

 

W międzyczasie zdarzało mi się wspierać dyrektora ogrodu jako jego zastępca a ostatnio pełnić jego obowiązki.

 

Działalność naukowo-badawcza

 

            Od chwili zatrudnienia mnie w Ogrodzie Botanicznym moje prace koncentrowały się wokół zagadnień związanych z roślinnością wodną i bagienną a w szczególności z ekologią, uprawą i ochroną gatunków rzadkich i ginących charakteryzujących się niewielką liczbą stanowisk w kraju. Charakter pracy w ogrodzie botanicznym (aklimatyzacja roślin, ich uprawa, rozmnażanie metodami tradycyjnymi oraz in vitro) w połączenia z dotychczasową działalnością badawczą sprawił, iż wyspecjalizowałem się (nie waham się użyć tego stwierdzenia) w czynnej ochronie roślin wodnych i błotnych.

Efektem prowadzonych przeze mnie prac jest szereg opublikowanych naukowych i popularno naukowych artykułów (patrz niżej).

 

Działalność dydaktyczna

 

         Pomimo żeOgród Botaniczny nie prowadzi typowych zajęć dydaktycznych, to cała jego działalność podporządkowana jest nauce i krzewieniu wiedzy. Gromadzenie i utrzymywanie dobrze oznaczonych kolekcji roślinnych, udostępnianie ich ogółowi społeczeństwa (w tym i naukowcom, studentom oraz uczniom wszystkich typów szkół), prezentowanie całych kolekcji czy też ich składowych, ukazywanie na łamach czasopism branżowych i popularno-naukowych problemów z ich utrzymywaniem, oprowadzanie specjalistycznych wycieczek, wspomaganie swoją wiedzą członków hobbistycznych kół, stowarzyszeń czy też poszczególnych osób jest elementem tzw. społecznej dydaktyki przyrodniczej. Od roku 1989 z ramienia Ogrodu Botanicznego opiekuję się i przewodniczę w ostatnich latach ogólnopolskiemu Klubowi Miłośników Roślin Wodnych. Na organizowanych przeze mnie corocznych spotkaniach członków klubu propaguję wiedzę botaniczną oraz umiejętności uprawy roślin w akwariach i ogrodach wodnych.

         W ogrodzie botanicznym odpowiadam za roślinność wodną i błotną. Licząca ponad 400 taksonów roślin należących do 83 rodzajów kolekcja subtropikalnych i tropikalnych roślin wodnych i błotnych uprawiana i eksponowana w 29 dużych, 1200 litrowych akwariach, jest największą tego typu ekspozycją w świecie. Jej fragment tworzony przez rośliny z rodzaju Echinodorus pretenduje do miana naukowej kolekcji europejskiej. Dumą ogrodu jest także, mieszczący się w pierwszej europejskiej piątce, zbiór zimotrwałych, uprawnych odmian grzybieni. Obie kolekcje są kolekcjami narodowych.

         W początkowej fazie tworzenia są dydaktyczne ekspozycje makrohydrofitów objętych ochroną gatunkową, roślin, które wyginęły w Polsce lub należą do grupy roślin ginących i b. silnie zagrożonych.

 

Osiągnięcia zawodowe

 

PUBLIKACJE

 

1. PRACE ORYGINALNE

 1. Sarosiek J., Kamiński R., Szczerbiński K., 1980. Radiosensitivity of the moss Drepanocladus aduncus (Hedw.) f. Mnkm. Acta soc. Bot. Pol., 49(4): 511–522.
 2. Kamiński R., 1983. Aldrovanda pęcherzykowata (Aldrovanda vesiculosa L.) ginącą rośliną w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 8(4): 20–24.
 3. Kamiński R., Sarosiek J., Szczerbiński K., 1984. Efektywność losowej, warstwowej i systematycznej metody wyznaczania powierzchni próbnych w badaniach naturalnych populacji roślin. Acta Univ. Wratisl. No 553, Prace Botaniczne T.27: 2–20.
 4. Kamiński R., Protasiewicz K., Sarosiek J., 1986. Ekologia populacji Calla palustris L. Acta Univ. Wratisl., Prace Botaniczne, T.33: 1J9–158.
 5. Kromer K., Kamiński R. 1986. Die Vermehrung einiger wasserpflanzen gattungen in vitro. Aqua Planta, 11(1): 3–5.
 6. Kamiński R., 1987, Studies on the ecology of Aldrova.nda vesiculosa L.,Cz. I. Ecological dfferentiation of A. vesiculosa populations under the influence of chemical factors in the habitat. Ekol. pol., 35(3–4): 559–590.
 7. Kamiński R., 1987. Studies on......., Cz. II. Organic substances, physical and biotic factors and the growth and development of A. vesiculosa L. Ekol. pol., 35(3–4): 591–609.
 8. Kamiński R., Sarosiek J., 1990. Consideration on the age structure of Epipactis palustris (Mill.) L. population. Proceedings of the Symposium on Biology and Ecology of European Orchids. Karpacz, May 30-3 June 1985.,p. 181-188. Edited by Jan Sarosiek. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 9. Kamiński R., 1991. Kultur und Vermehrung von Anubias. Das Aauarium, 9: 22–26. (w Thomson Scientific Master Journal List jako Aquarium – Bornheim, Brigit Schmettkamp Verlag).
 10. Kamiński R., 1992. Zur Systematik von Ammania und Nesaea. Das Aquarium, 6: 19–23. (w Thomson Scientific Master Journal List jako Aquarium – Bornheim, Brigit Schmettkamp Verlag).
 11. Kamiński R.,1993. Tausendblatt in Aquarien und europaischen naturlichen Standorten -einfache identifizierungsverfahren., I Teil - Tausendblatter der naturlichen Standorte Deutschlands. Das Aquarium, 5: 16–19. (w Thomson Scientific Master Journal List jako Aquarium – Bornheim, Brigit Schmettkamp Verlag).
 12. Kamiński R., 1993. Tausendblatt.... , II Teil - Tausendblatter kultiviert in Aquarien. Das Aquarium, 8: 19–22. (w Thomson Scientific Master Journal List jako Aquarium – Bornheim, Brigit Schmettkamp Verlag).
 13. Kamiński R., 1993. Graspflanzen der Gattung Lilaeopsis. Das Aquarium, 12: 29–31. (w Thomson Scientific Master Journal List jako Aquarium – Bornheim, Brigit Schmettkamp Verlag).
 14. Kamiński R., Kosiba P., 1995. Uprawa Aldrovanda vesiculosa L. we Wrocławskim Ogrodzie Botanicznym. (Cultivation of Aldrovanda vesiculosa L. in the Botanical Garden in Wroclaw). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów, 4: 11–14.
 15. Kamiński R., 1995. Reintrodukcja Aldrovanda vesiculosa L. na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Acta Univ. Vratisl. No. 1807, Prace Botaniczne T.67: 157–166.
 16. Kamiński R., Adamec L., Breckpot Ch., 1996. Report on recent sites of Aldrovanda vesiculosa L. (Droseraceae) in Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica, 41(2): 291–294.
 17. Condo K., Kokubata G., Varghese S.B., Itoyama M., Breckpot Ch., Kamiński R., Kromer K., 1998. Conservation of endangered Aldrovanda vesiculosa by tissue culture. CPN, Vol 26: 89–92.
 18. Kamiński R. 1999. Kolekcje grzybieni (Nymphaea) – propozycje wyboru gatunków i odmian do ekspozycji ogrodowej [Water lily (Nymphaea) collections – suggestions of choosing species and varieties for garden display]. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 8: 91–97.
 19. Kamiński R. 2001. Rodzaj Echinodorus Rich. – uwagi do taksonomii gatunków (The genus Echinodorus Rich. – Remarks on the taksonomy of species). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 10: 65–79.
 20. Kamiński R. 2001. Dylematy restytucji gatunków roślin ginących i wymarłych (The dilemmans of endangered plants restitution). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 10: 81–83.
 21. Kamiński R., 2003. Wkład Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego w ochronę i popularyzację zagrożonych roślin wodnych i błotnych ze stref klimatu ciepłego (Contribution of Wroclaw Botanical Garden in protection and popularization of threatened water- and swamp plants from sub- and tropical regions). Biuletyn Ogrodów Botanicznych, 12: 99–104.
 22. Kamiński R,. 2006. Restytucja aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa L.) w Polsce i rozpoznanie czynników decydujących o jej przetrwaniu w klimacie umiarkowanym. (RESTITUTION OFALDROVANDA VESICULOSA L. IN POLAND AND DESIGNATION OF FACTORS RESPONSIBLE FOR ITS SURVIVING IN TEMPERATE CLIMATE). Monografia - druk zwarty. Acta Universitatis Wratislaviensis No 283. Prace Ogrodu Botanicznego UWr. T.8, z.1; 112 stron
 23. Kamiński R., Borsukiewicz L., 2008. Poszirennia ta cenoticzna priuroczenist Aldrovanda vesiculosa L. na teritorii Szackogo nacionalnogo prirodnogo parku (ПОШИРЕННЯ ТА ЕКОЛОГІЯ ALDROVANDA VESICULOSA L. В ШАЦЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ). Biołogiczeskij wiestnik, T.12, No.2; 51-54.
 24. Kamiński R., 2008. 1516 Aldrowanda pęcherzykowata Aldrovanda vesiculosa L. W: Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Wyniki monitoringu. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska: 1-5. (dokument elektroniczny: http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/wyniki_monitoringu_roslin_aldrovanda_
  vesiculosa.pdf
  )
 25. Kamiński R., 2009. 1832. Caldesia parnassifolia (L.)Parl. – kaldezja dziewięciornikowata. W: Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Wyniki monitoringu. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska: 1-9. (dokument elektroniczny: http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/wyniki_monitoringu_roslin_2009_
  caldesia_parnassifolia.pdf
  )
 26. Kamiński R., 2009. 4096. Gladiolus paluster Gaudin – mieczyk błotny. W: Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Wyniki monitoringu. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska: 1-9. (dokument elektroniczny: http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_gladiolus_paluster.pdf
 27. Kamiński R., 2010. 1516 Aldrowanda pęcherzykowata Aldrovanda vesiculosa L. W: Perzanowska J. (red.) 2010. Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część I, s. 34–47. GIOŚ Warszawa. ISBN: 978-83-61227-48-9.
 28. Kamiński R., 2011. 1428 Marsilea quadrifolia –marsylia czterolistna. W: Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Wyniki monitoringu.Główny Inspektorat Ochrony Środowiska: 1-14. Aktualizacja 2011-02-10. (dokument elektroniczny: http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/wyniki_monitoringu_roslin_2010_
  marsilea_quadrifolia.pdf
  )
 29. Kosiba P., Mróz L., Kamiński R. 2011. Assessment of habitat conditions using self-organizing feature maps for reintroduction/introduction of Aldrovanda vesiculosa L. in Poland. Acta Soc. Bot. Poloniae. Vol. 80, No. 2: 139-148.
 30. Kamiński R., Małowiecki A. 2011.Rośliny wodne i bagienne Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Acta Universitatis Vratislaviensis No 3315; Prace Ogrodu Botanicznego UWr. T. 9, Z. 2: 274 stron.
 31. Kamiński R. 2011. 1832. Kaldezja dziewięciornikowata Caldesia parnassifolia (L.)Parl. W: Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Metodyka monitoringu. Aktualizacja 21.07.2011. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska: 1-19. (dokument elektroniczny: http://www.iop.krakow.pl/gios/monitoring/pdf/metodyka_monitoringu_roslin_2011_
  caldesia_parnassifolia.pdf
  )
 32. Kamiński R. 2011.4096. Mieczyk błotny Gladiolus paluster Gaudin. W: Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Metodyka monitoringu. Aktualizacja 21.07.2011. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska: 1-16. (dokument elektroniczny: http://www.iop.krakow.pl/gios/monitoring/pdf/metodyka_monitoringu_roslin_2011_
  gladiolus_paluster.pdf
  )
 33. Kamiński R. 2011. 1428 Marsylia czterolistna Marsilea quadrifolia L. W: Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000. Metodyka monitoringu. Aktualizacja 21.07.2011. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska: 1-19. (dokument elektroniczny: http://www.iop.krakow.pl/gios/monitoring/pdf/metodyka_monitoringu_roslin_2011_
  marsilea_quadrifolia.pdf
 34. Kamiński R., 2012. 1832 Kaldezja dziewięciornikowata Caldesia parnassifolia. W: Perzanowska J. (red.) Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ Warszawa, s. 94–111.. ISBN: 978-83-61227-80-9. 46.000 znaków + ilustracje (ark. wyd. = 40.000 znaków lub 3000 cm2 ilustracji; 1000 znaków = 13,4 cm2 ilustracji)
 35. Kamiński R. 2012. 1428 Marsylia czterolistna. Marsilea quadrifolia. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ Warszawa, s. 153–168. ISBN: 978-83-61227-80-9. 40.500 znaków + ilustracje
 36. Kamiński R., 2012. 4096. Mieczyk błotny Gladiolus paluster Gaudin. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ Warszawa, s. 169–183. ISBN: 978-83-61227-80-9. 36.500 znaków + ilustracje
 37. Kamiński R., 2012. Kotewka orzech wodny Trapa natans L.s. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ Warszawa, s. 128–143. ISBN: 978-83-61227-84-7.36l. 37.600 znaków + ilustracje
 38. Szczęśniak E., Rosadziński S., Spałek K., Szymanowski M., Kreitschitz A., Kruk J., Śliwiński M., Kamiński R. 2012. Current distribution of Pilularia globulifera L. in Poland – changes of geographical range and habitat preferences. Acta Soc. Bot. Pol., Vol.82, No 1;161-171.
  Artykuł dostępny pod adresem: http://pbsociety.org.pl/journals/index.php/asbp/article/view/asbp.2012.021/98. - 15 punktów
 39. Cieślak E., Szczepaniak M., Kamiński R., Heise  W. 2014.Stan zachowania krytycznie zagrożonego gatunku Gladiolus paluster (Iridaceae) w Polsce – analiza zmienności genetycznej osobników w uprawie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego w kontekście prowadzonych działań ochronnych. Fragm. Florist. Geobot. Polon. 21(1): 49-66.
  Art. dostępny pod adresem:
  http://www.researchgate.net/publication/263101563_
  The_condition_of_Gladiolus_paluster_
  (Iridaceae_critically_endangered_species_in_Poland__analysis_of_genetic_variation_of_individuals_in_
  ex_situ_culture_in_the_Botanical_Garden_of_Wrocaw_University_in_the_context_of_ongoing_
  conservation_efforts
 40. Szczepaniak M., Kamiński R, Kuta E, Słomka A., Heise W., Cieślak E. Natural hybridization between Gladiolus palustris and G. imbricatusinferred from morphological, molecular and reproductive evidence. Preslia 88: 137–161, 2016.
  Art. dostępny pod adresem:
  http://www.preslia.cz/P161Szczepaniak.pdf

2. PRACE PRZEGLĄDOWE

 1. Kamiński R., 1993. Aldrovanda vesiculosa L. – aldrowanda pęcherzykowata. Str.84–86 w: Polska Czerwona Księga Roślin - paprotniki i rośliny kwiatowe. Praca zbiorowa. PAN, Kraków 1993.
 2. Kamiński R. 2001. Aldrovanda vesiculosa L. (Aldrowanda pęcherzykowata). str. 176–178; w. Polska Czerwona Księga Roślin., Praca zbiorowa pod red. R. Kaźmierczakowej i K. Zarzyckiego. PAN, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków 2001.
 3. Kamiński R., 2003. Die Gattung Echinodorus – meine taxonomischen Zweifel. Aqua Planta. 3; 135–141.
 4. Kamiński R., 2004. Aldrovanda vesiculosa L., aldrowanda pęcherzykowata. W: Sudnik-Wójcikowska B., Werblan-Jakubiec H. (red.), Gatunki roślin. Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom. 9. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, s. 75–80.
 5. Kamiński R., 2014. Aldrovanda vesiculosa L.,  Aldrowanda pęcherzykowata. str. 237–239.  w: Polska Czerwona Księga Roślin, Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III, Praca zbiorowa pod red. R. Kaźmierczakowej, K. Zarzyckiego i Z. Mirka. PAN, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków 2014.
 6. Kamiński R., 2014. Baldellia rannculoides (L). Parl.,  Żabienica jaskrowata. str. 554–555.  w: Polska Czerwona Księga Roślin, Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III, Praca zbiorowa pod red. R. Kaźmierczakowej, K. Zarzyckiego i Z. Mirka. PAN, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków 2014.
 7. Kamiński R., 2014. Caldesia parnassifolia (L.) Parl., Kaldezja dziewięciornikowata. str. 237–239.  w: Polska Czerwona Księga Roślin, Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III, Praca zbiorowa pod red. R. Kaźmierczakowej, K. Zarzyckiego i Z. Mirka. PAN, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków 2014.
 8. Towpasz K., Kamiński R., Stachurska A., 2014. Gladiolus paluster Gaudin. Mieczyk błotny. str. 608–610.  w: Polska Czerwona Księga Roślin, Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III, Praca zbiorowa pod red. R. Kaźmierczakowej, K. Zarzyckiego i Z. Mirka. PAN, Instytut Ochrony Przyrody, Kraków 2014.

 

3. DONIESIENIA, KONFERENCJE

 1. Kamiński R., 1983. Obserwacje nad uprawą Victoria cruziana d Orb’ w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu. Wiad. Bot., Biuletyn Ogrodów Bot., Muzeów i Zbiorów, 27(3): 213–214.
 2. Kamiński R., 1991, Aklimatyzacja Gunnera manicata Linde we Wrocławskim Ogrodzie Botanicznym. Materiały z Konferencji Ogrodów Botanicznych, s.23, Wrocław.
 3. Kamiński R., 2002. Effects of introduction of Aldrovanda vesiculosa L. in Poland. Proceedings The 4th International Carnivorous Plants Conference, Tokyo, Japan, June 21-June 23, 2002. Edited by Katsuhiko Kondo. First published on June 10 by Laboratory of Plant Chromosome and Gene Stock Gratuade School of the Science. Hiroshima University, Higashi-Hiroshima.
 4. Kamiński R. 2016. Czy można kota zagłaskać na śmierć? (x). (Rzecz o restytucji ginących gatunków). Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego. Inspekcja Ochrony Środowiska. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Vol. XXX; 143-146. Storkowo 2016.

 

4. PUBLIKACJE POPULARNONAUKOWE

 1. Kamiński R., 1983, Wybrane pojęcia z zakresu systematyki, morfologii i ekologii roślin wodnych. Cz. I. Akwarium, 24(2). 45–50.
 2. Kamiński R., 1983 Wybrane pojęcia z zakresu systematyki, morfologii i ekologii roślin wodnych. Cz. II. Akwarium, 24(3): 79–85.
 3. Kamiński R., 1983. Rośliny z rodzaju Vallisneria w naszych akwariach. Akwarium, 24(5-6): 154–158.
 4. Kamiński R., 198. Rotala macrandra Koehne. Akwarium, 24(5–6): 159–160,
 5. Kamiński R., 1983. Eichhornia crassipes (Martius) Solms - hiacynt wodny. Akwarium, 24(4): 117–119.
 6. Kamiński R., 1984. Urządzanie akwarium. Kwiaty, 4: 10–11.
 7. Kamiński R., 1984. Aponogetony. Kwiaty, 4: 14–15.
 8. Kamiński R., 1984. Czy tylko rośliny wodne? Kwiaty, 4: 18.
 9. Kamiński R., 1984. Barwne rośliny akwariowe. Kwiaty, 4: 19.
 10. Kamiński R., Małowiecki A., 1984. Jak zbudować akwarium lub pokojową witrynę kwiatową. Kwiaty, 4: 5–6.
 11. Kamiński R., 1984. Potamogeton gayi L. Akwarium, 25(6): 173–174.
 12. Kamiński R., 1984, Azolla caroliniana Willd. Akwarium, 25(3): 74–75.
 13. Kamiński R., 1985. Rodzaj Anubias - systematyka i uprawa. Akwarium, 26(1–2): 20–29.
 14. Kamiński R., 1985. Paludarium – propozycje budowy i urządzenia wnętrza. Akwarium, 26(3): 82–85.
 15. Kamiński R., 1985. Rodzaj Aponogeton L. (Aponogetonaceae). Endemity Madagaskaru. Akwarium, 26(4–5): 129–136.
 16. Kamiński R., 1985. Eusteralis stellata (Loureiro) Panigrahii 1976 – roślina u nas nie znana. Akwarium, 26(4-5): 135–138.
 17. Kamiński R., 1985. Echinodorus opacus Rataj (żabienica matowa). Akwarium, 26 (6 ): 178–180.
 18. Kamiński R., 1985. Samolus valerandii L. Akwarium, 26(6): 180–181.
 19. Kamiński R., 1985. Rośliny wodne w naszym ogródku. Działkowiec 5: 16–18.
 20. Kamiński R., 1986. Nowe rośliny w akwariach i paludariach. Akwarium, 27( 3): 83–86.
 21. Kamiński R, 1986. Rozważania o systematyce i warunkach uprawy niektórych gatunków roślin z rodzaju Hygrophila R. Br. Akwarium, 27(5–6): 164–175.
 22. Kamiński R., 1987. Światło w wodzie – wyliczenia a rzeczywistość. Akwarium, 28(2–3): 53–55.
 23. Kamiński R., Kromer K., 1987. Nowe metody rozmnażania roślin wodnych. Akwarium, 28(2–3): 55–580.
 24. Kamiński R., 1987. Poznajemy storczyki. Materiały IV Konferencji Naukowo-Technicznej nt. Storczyki w naturze i w uprawie. 27–28 marca 1987. Wroclaw –NOT.
 25. Kamiński R., 1989. 0 roli i biologii kwiatów roślin wodnych. Kwiaty, 4: 11–12.
 26. Kamiński R., 1989. Wodne rośliny mięsożerne. Kwiaty, 4: 15.
 27. Kamiński R., 1989. Wśród roślin wodnych - naj... , naj.., (ciekawostki z życia roślin). Kwiaty, 4: 14.
 28. Kamiński R, , 1989. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Kwiaty, 4: 11.
 29. Kamiński R., 1997. Winterharte Seerosen. TI Magazin, Tetra Verlag, 133: 47–51.
 30. Kamiński R., 1998. Nenufares resistentes ao Iverno. Aqua Juana, 8: 47–51.
 31. Kamiński R., 1999. Wysmukła lub senegalska. Rośliny z rodzaju Ammania (rodzina Lythraceae - krwawnicowate) w naszych akwariach. Nasze Akwarium, 0: 18–23.
 32. Kamiński R., 1999. Nesea. Rośliny z rodzaju Nesaea (rodzina Lythraceae) w naszych akwariach. Nasze Akwarium, 1: 18–21.
 33. Kamiński R., 1999. Cryptocoryne ciliata – rośliny niedoceniane w akwariach. Cz. I. Nasze Akwarium, 5: 12–17.
 34. Kamiński R., 2000. Rośliny wodne i nadwodne w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Kwiaty., nr specjalny (107): 6-7.
 35. Kamiński R., 2000. Ludwigie – rośliny niedoceniane w akwariach. Cz. II. Nasze Akwarium, 6: 11–17.
 36. Kamiński R., 2000. Ludwigie - rośliny niedoceniane w akwariach. Cz. III. Nasze Akwarium, 8: 13–20.
 37. Kamiński R., 2002. Żabienice – ich odmiany uprawiane w akwariach. Cz. I. Jak powstają nowe odmiany. Nasze Akwarium, 35: 5–9.
 38. Kamiński R., 2002. Żabienice – ich odmiany uprawiane w akwariach. Cz. II. Propozycje systematyki kultywarów. Nasze Akwarium, 36: 23–28.
 39. Kamiński R., 2002. Żabienice – odmiany uprawiane w akwariach . Cz. IIIa. Naturalne formy i wyselekcjonowane kultywary Echinodorus cordifolius (L.) Grisebach. Nasze Akwarium, 38: 15–18.
 40. Kamiński R., 2002. Żabienice – odmiany uprawiane w akwariach . Cz. IIIb. Naturalne formy i wyselekcjonowane kultywary Echinodorus cordifolius (L.) Grisebach. Nasze Akwarium, 39: 15-18.
 41. Kamiński R., 2003. Żabienice – odmiany uprawiane w akwariach . Cz. IV. Krzyżówki żabienicy sercolistnej [(Echinodorus cordifolius (L.) Grisebach] oraz żabienicy Schluetera. Nasze Akwarium, 40: 15–18.
 42. Kamiński R., 2003. Żabienice – odmiany uprawiane w akwariach . Cz. V. Żabienica łamliwa – kultywar żabienicy drobnokwiatowej (propozycje zmian taksonomicznych w obrębie grupy Echinodorus grisebachii). Nasze Akwarium, 41: 14–18.
 43. Kamiński R., 2003. Żabienice – ich odmiany uprawiane w akwariach. Cz. VIa. Żabienica urugwajska i jej formy. Nasze Akwarium, 42: 14–18.
 44. Kamiński R., 2003. Żabienice – ich odmiany uprawiane w akwariach. Cz. VIb. Żabienica urugwajska i jej formy. Nasze Akwarium, 43: 14–17.
 45. Kamiński R., 2003. Żabienice – ich odmiany uprawiane w akwariach. Cz. VIc. Żabienica urugwajska i jej formy. Nasze Akwarium, 44: 14–17.
 46. Kamiński R., 2003. Rośliny wodne i błotne (82 str. manuskryptu) w: Tomasz Nowak i współprac., Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego. A.U.T. Interior Media. Wrocław. ISBN 83-917818-1-X.
 47. Kamiński R.,2004. Paprocie wodne. Cz. I. Paprocie pływające. Nasze Akwarium, 59: 19–23.
 48. Kamiński R.,2004. Paprocie wodne. Cz. II. Paprocie korzeniące się – różdżyce raz jeszcze; bolbitis i mikrozorum. Nasze Akwarium, 60: 19–23.
 49. Kamiński R.,2004. Paprocie wodne. Cz. III. Pozostałe paprocie korzeniące się. Nasze Akwarium, 61: 19–23.
 50. Kamiński R., 2006. Królowe ogrodów wodnych. Grzybienie lilie wodne (Nymphaea). Ogród Wita, lipiec 2006; 1.
 51. Kamiński R., 2006. Akwaria. Ogród Wita, lipiec 2006; 6.
 52. Kamiński R., 2007. Bylinowa rekordzistka, Parzeplin brazylijski (Bunnera manicata). Ogród Wita, sierpioeń 200; 1.
 53. Kamiński R., 2007. Dział roślin wodnych i błotnych. Ogród Wita, lipiec 2007; 5.
 54. Kamiński R., 2008. Tropikalne rośliny wodne i błotne. Ogród Wita, czerwiec 2008; 5.
 55. Kamiński R., 2008. Kolekcje narodowe: Grzybienie zimotrwałe (Nymphaea). Ogród Wita, sierpień 2008;5.
 56. Kamiński R., 2009. Current taxonomy of small swordplants. Helanthium ‘Vesuvius’ – a novelty in our aquaria (Współczesna taksonomia małych żabienic Helanthium ‘Vesuvius’ – nowość w naszych akwariach). Nasze Akwarium, 110: 16-20.
 57. Kamiński R. 2010. Krasnorost pożądany w akwariach. Ogród Wita, lipiec 2010; 1.
 58. Kamiński R. 2011. Karłowe lilie wodne. Ogród Wita, sierpień 2011; 1.

 

INNE

 

Ilustracje

(14 szt o łącznej powierzchni 2498 cm2) w książce: Cross A., 2012. Aldrovanda, The Waterwheel Plant. Redfern Natural History Productions, England. ISBN: 978-1-908787-04-0 (tj 0,83 ark wydawn.)

6 szt w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin z 2014 r.

 

Opracowania nie przeznaczone do druku – zamówione

 1. Kamiński R, i współpracownicy. 1984-85. Prace studyjno-doświadczalno-projektowe nad zazielenieniem wnętrz Miejskich Zakładów Kąpielowych celem poprawy ich walorów uzdrowiskowych. Zlecenie MZK Wrocław.
 2. Kamiński R., Sarosiek J., 1985. Założenia i projekt dźwiękochłonnego pasa zieleni w Bogatyni. Zlecenie Biura Proj. Górnictwa „Poltegor” we Wrocławiu nr. BPG/4567/3/85.
 3. Kamiński R., Sarosiek J., 1987. Wpływ zwiększonego ruchu pojazdów oraz wykonywanie robót inżynierskich na nowo projektowanej trasie małej obwodnicy na zabytkowy zespół zadrzewienia przypałacowego parku w Miliczu. Zlecenie Wydz. Gosp. Terenowej i Spraw Lokalowych w Miliczu nr GK/8031/3/84-861.
 4. Kamiński R., Sarosiek J., 1988. Opracowanie koncepcji biologicznej eksploatacji zbiornika wstępnego w Dobromierzu celem poprawy jakości wody dopływającej do zbiornika. Zlecenie Biura Proj. Bud. Kom. we Wrocławiu nr TS2/4426/249/88.
 5. Kamiński R., Sarosiek J., 1991. Ocena wpływu inwestycji „Obejście Ścinawy” na środowisko przyrodnicze. Zlecenie Gdańskiego Przeds. Proj. Dróg i Mostów nr GB-PD2/1259/1/3354/90.
 6. Kamiński R., Bielicki I., 1993. Uprawa i restytucja Aldrovanda vesiculosa L. w lubelskiej części Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i terenów przyległych. Zlecenie Lubelskiego Oddziału TWWP i Wojewódzkiego. Konserwatora Przyrody w Lublinie.
 7. Kamiński R., Sarosiek J., 1994. Ocena drogowego obejścia Trzebnicy w sferze ochrony naturalnego środowiska. Zlecenie Gdańskiego Biura Proj. Dróg i Mostów „TRANSPROJEKT” nr GB-PD 403/898/94
 8. Kamiński R., 1995. Spodziewane efekty obsadzenia roślinnością wodną retencyjnego zbiornika wodnego Mściwojów oraz zbiornika wstępnego. Opracowano dla zespołu badawczo-projektowego Wydziału Budownictwa Wodnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
 9. Kamiński R., 1996. Studium na temat możliwości wykorzystania roślin wodnych i błotnych w procesie oczyszczania wód wypływających spod hałdy RG kopalni Rudna. Zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska ZG Rudna.
 10. Kamiński R., 1998. Sprawozdanie z wykonanych w latach 1996-98 prac nad restytucją Aldrovanda vesiculosa L. w Polsce. Zlecenie MOŚZNiL (umowa nr 987/95/W-50/NE-PR-TX/D z dn. 8.12.1995r.)
 11. Kamiński R., 1999. Obsadzenie roślinnością retencyjnego zbiornika wodnego „Mściwojów - harmonogram prac, pozyskiwanie i wykonywanie sadzonek, warunki ich sadzenia. Zlecenie Przedsiębiorstwa  Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji Sp. z o.o., Legnica. (realizacja wykonanego w r. 1995 opracowania „Spodziewane efekty obsadzenia roślinnością wodną retencyjnego zbiornika wodnego Mściwojów oraz zbiornika wstępnego”, wykonanego dla zespołu badawczo-projektowego Wydziału Budownictwa Wodnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu).

 

Udział w konferencjach

 

 1. Zjazd Czechosłowackich Ogrodów Botanicznych i Arboretów. Czerwiec 1984, Zvolen, Czechosłowacja.
 2. Międzynarodowe sympozjum Biologii i Ekologii Europejskich Storczyków,30.05-3.06. 1985. Karpacz. Referat publikowany pt. Consideration on the age structure of Epipactis palustris (Mill.)C. population.
 3. IV Konferencja Naukowo Techniczna nt. Storczyki w naturze i w uprawie. Wrocław 1987.
 4. Zjazd Sekcji Miłośników Roślin Wodnych Niemieckiego Towarzystwa Przyrodniczego (ZAG Wasserpflanzen im Kulturbund Der Deutschen Demokratischen Republik). 8-10.04.1988, Riesa (NRD).
 5. Aquaforum ‘89. 16-17.09.1989, Liberec, Czechosłowacja.
 6. Międzynarodowe Sympozjum Akwarystyczne. 10-13.10.1989, Katowice. Referat publ. w mat. zjazdowych PZA.
 7. Zjazd Sekcji Miłośników Roślin Wodnych Niemieckiego Towarzystwa Przyrodniczego (Zag Wasserpflanzen im Kulturbund). 10-12.03.1989, Kagar (NRD). Referat pt. Kultur und Vermehrung von Anubias.
 8. I Ogólnopolskie Spotkanie Klubu Miłośników Roślin Wodnych, OBUWr – Wrocław 22.09.1990 (organizator). Referat pt. Problemy z taksonomią w obrębie rodzaju Echinodorus.
 9. Konferencja Ogrodów Botanicznych. Wrocław 1991. Referat pt. Aklimatyzacja Gunnera manicata Linde we Wrocławskim Ogrodzie Botanicznym.
 10. II Ogólnopolskie Spotkanie Klubu Miłośników Roślin Wodnych. 14-15.09.1991r. OBUWr –Wrocław (organizator). Referaty pt. Rozmnażanie tropikalnych roślin wodnych i błotnych metodą in vitro – przegląd gatunków i metod, Określanie niedoborów pokarmowych (makro i mikroelementów) na podstawie wyglądu roślin uprawianych pod wodą, Rośliny akwariowe uprawiane submersyjne i emersyjne – porównanie ich wyglądu.
 11. III Ogólnopolskie Spotkanie Klubu Miłośników Roślin Wodnych. OBUWr – Wrocław 25-26.09.93r (organizator). Referat pt. Lotosy tygrysie – przegląd wiadomości i literatury.
 12. Aquaforum’93 - Liberec, Czechy 1993. Referat pt. Kolekcje roślin wodnych w Polsce.
 13. Konferencja Parków Narodowych i Rezerwatów pt. Utrzymanie i restytucja ginących gatunków roślin i zwierząt w parkach narodowych i rezerwatach. Ojców 1993. Poster.
 14. Konferencja Ogrodów Botanicznych. Bydgoszcz.1994.
 15. IV Ogólnopolskie spotkanie Klubu Miłośników Roślin Wodnych.16.09.1997 r. OBUWr - Wrocław (organizator). Referat pt. Problemy ochrony gatunków chronionych w dobie współczesnej komercjalizacji.
 16. 2. Second Conference of the International Carnivorous Plant Society - Bonn, May 30 -June 1, 1998. Poster.
 17. Ogólnopolski Zjazd Ogrodów Botanicznych. 1-5 lipca 1998r Cieszyn. Poster, referat pt. Z dotychczasowych prac nad restytucją Aldrowandy pęcherzykowatej.
 18. Sympozjum nt. „Od małej sadzawki do dużego stawu” org. Przez Katedrę Metod Ochrony Roślin Akademii Rolniczej w Poznaniu. 19.03.1999r Poznań. Referat pt. Barwne grzybienie zimotrwałe.
 19. XXX Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych nt. ‘Dendroflora Ogrodów Botanicznych’ Wrocław–Syców–Wojsławice 17-20 maja 1999r, - współorganizator
 20. Seminarium Sekcji Ogrodów Botanicznych i Arboretów PTB, Poznań, 7.09.1999r. Referat pt.: Propozycje wzorcowych kolekcji Nymphaea.
 21. V Ogólnopolskie Spotkanie Klubu Miłośników Roślin Wodnych. 29.09.1999r. OBUWr - Wrocław (organizator). Referat pt.: Przegląd gatunków paproci wodnych uprawianych w akwariach (systematyka, warunki uprawy)
 22. XXXI Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych. Temat: Rola ogrodów botanicznych w zachowaniu bioróżnorodności roślin. 25–27.05.2000. Lublin. Referat publikowany pt. Dylematy restytucji gatunków ginących.
 23. Zjazd Jubileuszowy 75 lecia Ogrodu Botanicznego w Poznaniu. Konferencja naukowa pt. Rola ogrodów botanicznych we współczesnym świecie. 7–8 września 2000. Poznań–Ciążeń.
 24. VI Ogólnopolskie Spotkanie Klubu Miłośników Roślin Wodnych. 24.09.2000 r. OBUWr – Wrocław (organizator). Referat pt. Naturalne i hodowlane odmiany żabienic uprawianych w akwariach.
 25. VII Ogólnopolskie Spotkanie Klubu Miłośników Roślin Wodnych. 23.09.2001 r. OBUWr – Wrocław (organizator). Referat pt. Krajowe rośliny wodne w akwariach – omówienie możliwości uprawy.
 26. The 4th International Carnivorous Plants Conference, Tokyo, Japan, June 21–June 23, 2002. Poster.
 27. VIII Ogólnopolskie Spotkanie Klubu Miłośników Roślin Wodnych. 28-29. 09.2002.OBUWr–Wrocław (organizator). Referat pt. Rośliny niskie w akwariach – przegląd gatunków, omówienie warunków uprawy.
 28. XXXIV Zjazd Polskich Ogrodów Botanicznych. Łódź 15–17 września 2003r. Konferencja naukowa „Udział polskich ogrodów botanicznych w utrzymaniu, ochronie i popularyzacji zagrożonych roślin ze stref klimatu ciepłego”. Poster „Wkład Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego w ochronę i popularyzację zagrożonych roślin wodnych i błotnych ze stref klimatu ciepłego”.
 29. IX Ogólnopolskie spotkanie Klubu Miłośników Roślin Wodnych. 13-14. 09. 2003. OBUWr – Wrocław (organizator). Referat pt. Nowe gatunki roślin rekomendowane do upraw akwarystycznych.
 30. X Ogólnopolskie spotkanie Klubu Miłośników Roślin Wodnych. 11. 09. 2004. OBUWr – Wrocław (impreza współtworząca I Wrocławskie Spotkania Akwarystyczne). Referat pt. Tendencje aranżacji wnętrz akwariów z wykorzystaniem nowych gatunków roślin wodnych.
 31. ECS (European Cryptocoryne Society) meeting in Copenhagen, Friday, October 29 – Sunday; October 31, 2004 w Royal Agricultural and Veterinary University (KVL)
  – wystąpienie wspólne z R. Dietz (Niemcy) pt. ‘Propagation of Cryptocoryne by in vitro culture – adventages and faults (?) of this method’,
  – poster wspólny z J.O. Pedersen (Dania) pt. ‘Protect nature and spare your money – which Cryptocoryne are to be bought’.
 32. XI Ogólnopolskie spotkanie Klubu Miłośników Roślin Wodnych. 10.09.2005 Ogród Botaniczny UJ – Kraków (współorganizator). Referat pt. Uprawiane, lecz nieznane – kwiaty roślin wodnych.
 33. Udział w obchodach 80-lecia Ogrodu Botanicznego UAM w Poznaniu. Poznań, 14-15 września 3005 r.
 34. Międzynarodowe sympozjumz okazji 50 lat istnienia działu roślin wodnych i błotnychw Ogrodzie Botanicznym UniwersytetuWrocławskiegopt.Rośliny wodne w życiu naszych przodków”,Wrocław–Wojsławice, 9.09.2006 r.(organizator). Referat pt.Dział roślin wodnych – jego historia i stan obecny.
 35. XII Ogólnopolskie spotkanie Klubu Miłośników Roślin Wodnych. Wrocław – Wojsławice, 9.09.2006 r. (moderator spotkania, współtwórca i prezenter dań z roślin wodnych).
 36. XIII Ogólnopolskie spotkanie Klubu Miłośników Roślin Wodnych. Kraków 2007 (współorganizator)
 37. „Akwarium low-tech we współczesnym mieszkaniu” – konferencja i wernisarz akwarystyczny. Stare Gorzycko, 13-14 października 2007 r (współorganizator).
 38. „Europejskie” gatunki i siedliska przyrodnicze w Polsce- interpretacja, zasoby, ochrona” - Sesja Klubu Przyrodników; Łagów, 4-6 kwietnia 2008r (referat pt.: Restytucja ginących gatunków i ich monitoring – doświadczenia praktyka).
 39. Forum Akwarystyki i Terrarystyki Polskiej AQUA TERRA, Toruń 18-20 kwietnia 2008 r. (referat pt.: „ Akwaria roślinne w ostatnim półwieczu”)
 40. XIV Ogólnopolskie spotkanie Klubu Miłośników Roślin Wodnych. Wrocław 12.09.2009 r. (współorganizator). Referat pt.: "Rzadkie i nowe odmiany żabienic w akwariach".
 41. XV Ogólnopolskie spotkanie Klubu Miłośników Roślin Wodnych. Wrocław 11.09.2010 r. (współorganizator). Referaty pt.: "Podłoże glebowe we Wrocławskim Ogrodzie Botanicznym", "Mniej znane barwne kultywary żabienic do niskich akwariów", "Słów nieco o Barclaya longifolia".
 42. XVI Ogólnopolskie spotkanie Klubu Miłośników Roślin Wodnych. Wrocław 3.10.2011 r. (współorganizator). Referat pt.: "In-vitro jako technika rozmnażania roślin akwariowych".
 43. XVII Ogólnopolskie spotkanie Klubu Miłośników Roślin Wodnych. Wrocław 2.10.2012 r. (współorganizator). Referat pt: " Rodzaj Aponogeton – niedoceniane rośliny akwariowe".
 44. XVIII
 45. XIX
 46. Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego. Funkcjonowanie, tendencje rozwoju, zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego. Inspekcja Ochrony Środowiska. Storkowo 26-28.04.2016.

 

Udział w organizacji badań naukowych

 1. Współorganizator V etapu badań problemu międzyresortowego PAN i MNSzWiT nr II.2 „Flory i zasoby roślinne Polski”, podproblem B: „Roślinne zasoby genowe i ich wykorzystanie w nauce i i gospodarce narodowej”, temat B-2.4. pt. „Dynamika populacji roślin wodnych i błotnych Dolnego Śląska w warunkach naturalnych i antropopresji”(umowa 484/1/OB/80)
 2. Kierownik tematu 01.01.03. pt. Gromadzenie i ochrona gatunków roślin zagrożonych i chronionych” prowadzonego w ramach CPBP Nr. 04.05 „ Założenie narodowej kolekcji zagrożonych gatunków roślin, ze szczególnym uwzględnieniem dzikich gatunków i form wyjściowych drzew i krzewów owocowych” (lata 1986-1990).
 3. Współtwórca zespołu i koordynator badań w ramach umowy nr 885/2/IB/88 prowadzonych przez Instytut Botaniki UWr dotyczących flory zbiorników wodnych Wrocławia.
 4. Kierownik dwóch zespołowych tematów wewnątrz uczelnianych:

a.Ekologia i uprawa wybranych gatunków makrohydrofitów (lata 1985-1990)

b.Przygotowanie i założenie nowej dydaktycznej ekspozycji roślin wodnych (lata 1987-1992).

 1. Organizacja badań nad restytucją Aldrovanda vesiculosa na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim (1992-1993) – zlecenie TWWP i Woj. Konserwatora Przyrody w Lublinie.
 2. Organizator Międzynarodowych Warsztatów Ekologicznych „Eco-botanical meeting-expedition Aldrovanda ’93 i’94” (12-18.06 1993; 16-22.06.1994)
 3. Kierownik tematu „Restytucja Aldrovanda vesiculosa L. w Polsce” wykonywanego w latach 1996-1998 na zlecenie Ministerstwa Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (umowa nr 987/95/W-50/NE-PR-TX/D z dn. 8.12.1995).
 4. Kierujący zespołem (lata 2001-2003) w ramach badań własnych pt .Badania nad rozmnażaniem i uprawą Scirpus pungens
 5. Organizacja badań nad makrohydrofitami ginącymi i zagrożonymi na Dolnym Śląsku: opracowanie metod rozmnażania, założenie upraw zachowawczych i ich restytucja na stanowiskach naturalnych.
 6. Kierownik tematu "Restytucja pięciu wymierających gatunków roślin wodno-błotnych” realizowanego przez Ogród Botaniczny UWr w latach 2007-2009 finansowanego przez EkoFundusz.
 7. Współwykonawca tematu" Reintrodukcja mieczyka błotnego (Gladiolus palustris) w Wielkopolsce" w zakresie produkcji bulw i nadzoru nad introdukcją mieczyka błotnego na stanowiskach zastępczych w latach 2011-2013 finansowanego ze środków V POIiŚ

 

recenzje

 1. Książka pt: Ogródek wodny, dr Jerzy Lewczuk, PWRiL, 1994.
 2. Książka pt: Krajowe rośliny w akwarium, dr Jerzy Lewczuk, PWRiL, 1996.
 3. Artykuły zamieszczane w czasopiśmie Akwarium - w ramach prac w kolegium redakcyjnym – lata 1983-1990.
 4. Okazjonalnie artykuły dot. roślin wodnych zamieszczane w czasopiśmie Nasze Akwarium – od roku 1999

 

udział w tow. naukowych

 1. Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – członek w latach 1984-1997
 2. Towarzystwo Przyrodników im. Mikołaja Kopernika – członek w latach 1978–2000
 3. Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne – członek w latach 1982-1997
 4. Polskie Towarzystwo Botaniczne – członek od roku 2000

 

prace organizacyjne w zakresie dydaktyki

 1. Organizacja nowej dydaktycznej ekspozycji kolekcji roślin wodnych (dz. akwariów-1993r.)
 2. Współwykonawca dydaktycznej wystawy obrazującej historię Ziemi pt. ’Panorama Natury” (1995-1996)
 3. Merytoryczne opracowywanie dydaktycznych (eksponowanych) kolekcji roślin wodnych i błotnych.

COPYRIGHT © Daniel Skarżyński 2008Sebastian Gąsior 2017