Działalność statutowa i naukowa
Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego

Wrocławski Ogród Botaniczny, jako jeden z niewielu ogrodów w Polsce, prowadzi badania naukowe w dziedzinie ekologii, fizjologii, biotechnologii i w zakresie niektórych technik ogrodniczych. Nasze najważniejsze działania koncentrują się wokół problemów ochrony bioróżnorodności świata roślinnego. W Ogrodzie Botanicznym opracowywane są metody rozmnażania i zachowywania w warunkach ex situ różnych gatunków roślin zagrożonych i ginących z terenu Dolnego Śląska. W realizacji tych zadan wykorzystywane są konwencjonalne techniki ogrodnicze, próchnicowa uprawa hydroponiczna oraz metoda kultur in vitro.

Próchnicowa metoda hydroponiczna opracowana we wrocławskim Ogrodzie Botanicznym przez doc. dr hab. Zofię Guminską polega na uprawie roślin bez ziemi w roztworach wodnych soli mineralnych. Technologia ta intensyfikuje wzrost i procesy rozwoju wielu gatunków roślin w tym roślin chronionych i zagrożonych. W ramach tego programu w Laboratorium Kultur Tkankowych wysiewa się jałowo nasiona, opracowuje metody rozmnażania i przenoszenia uzyskanych roślin w warunki szklarniowe, a następnie tworzy się dla nich stanowiska zastępcze na terenie Ogrodu. W przypadku Drosera intermedia udała się restytucja na Bagno Borowina w Górach Izerskich rozmnażanych in vitro roślin.

Prace nad ekofizjologią zanikających roślin wodnych i błotnych mają na celu określenie ich przeżywalności w mniej lub bardziej zmienionych warunkach naturalnych. Badane są możliwości adaptacji i uprawy roślin takich jak Nymphaea, Schoenoplectus americanus i Marsilea quadrifolia w warunkach ogrodu botanicznego. W ostatnim okresie ukończono z sukcesem doświadczenia z reintrodukcją Aldrovanda vesiculosa w kilku zbiornikach wodnych Pojezierza Leczyńsko-Włodawskiego.

W założonej przez prof. dr hab. Krystynę Kukułczankę w roku 1970 Pracowni Kultur Tkankowych badania koncentrowały się na problemach związanych z regeneracją roślin w kulturach in vitro. Rozmnażano wiele gatunków egzotycznych i naziemnych storczyków, bromelii, roślin owadożernych oraz roślin ozdobnych. Inne obecnie badane zagadnienia to fizjologia procesów wzrostu i rozwoju podkładek jabłoni, a szczególnie przemiany metaboliczne związane ze spoczynkiem, aktywnym wzrostem, regeneracją korzeni i genetyczną transformacją.

Następna grupa naszych działań łączy się bezpośrednio z zarządzaniem Ogrodem Botanicznym. Ciągle wzbogacamy nasze doświadczenia w zakresie uprawy różnych gatunków roślin. Godne odnotowania są prace nad aklimatyzacją różaneczników i azalii oraz innych gatunków pochodzących z cieplejszych stref klimatycznych. W sposób ciągły monitorowana jest wrażliwość roślin na niskie temperatury i oceniana jest ich mrozoodporność. W bogatych kolekcjach ogrodowych ważne jest także wypracowanie odpowiednich systemów komputerowej ewidencji i etykietowania roślin.

Przygotowała dr hab. prof. Krystyna Kromer

wykaz publikacji naukowych

POWRÓT DO MENU