„Biomasa użytków zielonych jako odnawialne źródło energii. Bioróżnorodność-Biomasa-Biogaz”
Projekt realizowany w programie Interreg V-A Czechy Polska

Wartość zadania: 1 133 889,16 zł

Czas realizacji: do 28.02.2021r.

Więcej informacji


„Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eucaryota w zasobach polskich instytucji naukowych”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wartość zadania: 1 119 635,00 zł

Czas realizacji: do 31.12.2022r.

www.imbio.uw.edu.pl


„Poprawa i wzmocnienie ochrony zasobów genowych sukulentów w uprawach szklarniowych Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego”
Projekt realizowany w ramach NFOŚiGW

Wartość zadania: 3 859 986,00 zł

Czas realizacji: do 30.06.2023r.

www.nfosigw.gov.pl


Zadanie: „Potencjał biogazowy biomasy łąkowej użytków zielonych z nizinnej części Dolnego Śląska BIOPOL-GAZ-EDU – etap I”
dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wartość zadania 653 371,74 zł

Czas realizacji: do 30.05.2021r.

www.wfosigw.wroclaw.pl


Zadanie: Przewodnik edukacyjny: „Gatunki chronione i zagrożone w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego”
dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Całkowity koszt zadania: 33 680,63 zł
Dofinansowanie z WFOSiGW: 14 053,05 zł

Czas realizacji: do 25.10.2020r.

www.wfosigw.wroclaw.pl


Zadanie: "Zwiększenie bazy pokarmowej i ochrona owadów zapylających w mieście"
dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Całkowity koszt zadania: 84 473,66 zł
Dofinansowanie z WFOSiGW: 61 116,00 zł

www.wfosigw.wroclaw.pl


Zadanie: Ochrona starodrzewu w kolekcji zachowawczej ex situ na terenie Ogrodu Botanicznego UWr
poprzez realizcję prac pielęgnacyjno-sanitarnych dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Całkowity koszt zadania: 111 348,00 zł
Dofinansowanie z WFOSiGW: 61 860,00 zł

www.wfosigw.wroclaw.pl


Nazwa Projektu:
„Ogrody Botaniczne jako część europejskiego dziedzictwa kulturowego. B-Argent!”
Botanical gARDens as part of EuropeaN cultural heriTage B-Ardent!


Projekt realizowany w ramach Erasmus +
Termin realizacji:
1.09.2018 r. – 31.08.2021 r.

Wartość zadania:
25 130 EURO

Organizacje partnerskie:
Uniwersytet Wrocławski (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Arboretum Wojsławice), Polska
Instytut Botaniki Czeskiej Akademii Nauk, Czechy
Uniwersytet Wileński, Litwa
Park der Gärten, Bad Zwischenahn, Niemcy

Planowane działania:
1. Stworzenie nowej międzynarodowej sieci Ogrodów Botanicznych (OB) do utrzymywania wspólnych kontaktów, wymiany praktyk, dzielenia się spostrzeżeniami, odnajdowania podobieństw i inspiracji, wspólnego uczenia się i współpracy w zakresie zdobywania nowej wiedzy.
2. Angażowanie i wprowadzanie studentów i młodych pracowników do międzynarodowej sieci OB w celu ich rozwoju zawodowego i osobistego oraz kompleksowego zrozumienia znaczenia Ogrodów Botanicznych.
3. Tworzenie innowacyjnych materiałów edukacyjnych i szkoleniowych dla pracowników i studentów OB.
4. Stworzenie nowych sposobów edukacji i informowania specjalistów i ogółu społeczeństwa, w tym narzędzi motywujących młodych ludzi.

Rezultaty:
1. Międzynarodowa sieć Ogrodów Botanicznych z czterech krajów.
2. Wydanie broszur prezentujących poszczególne ogrody partnerskie, ich zbiory roślin z rodzajów: piwonia (Paeonia), kosaciec (Iris) i liliowiec (Hemerocallis), historię i tradycje uprawy tych roślin w kulturze, rozwój hodowli w poszczególnych krajach, utrzymanie zbiorów pod względem znaczenia naukowego i dziedzictwa kulturowego, itd. Wydawnictwa te zawierają również listę polecanych odmian z opisywanych rodzajów, podsumowanie i zalecenia dotyczące ich pielęgnacji.
3. Wystawa objazdowa i spacery z przewodnikiem w czterech krajach.

fot.1 fot.2 fot. 3 fot. 4 fot. 5 fot. 6

Więcej informacji

Nazwa Projektu:
Patterns of ecosystem vulnerability in grassland vegetation - variation in functional composition, diversity and redundancy

Narodowe Centrum Nauki
Numer projektu: 2016/23/P/NZ8/04260

Uczestnicy:
dr. Attila Lengyel, kierownik projektu, pracownik naukowy
dr. hab. Zygmunt Kącki, partner naukowy, samodzielny pracownik naukowy
Grzegorz Swacha, członek zespołu badawczego, asystent naukowy

Projekt realizowany w ramach programu POLONEZ, który finansowany jest ze środków przeznaczonych na program finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horizon 2020” na podstawie umowy nr. 665778 dofinansowanie działań.

Więcej informacji

Nazwa Projektu:
e-Silva - atlas rozmieszczenia, zróżnicowania i zagrożenia leśnych siedlisk przyrodniczych NATURA 2000 w Polsce

Efektem projektu będzie opracowanie i upowszechnienie informacji o leśnych siedliskach przyrodniczych Natura 2000 występujących w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki obszaru Śląska. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie osiągnięty efekt polegający na podnoszeniu świadomości ekologicznej poprzez dystrybucję 500 egzemplarzy publikacji zapisanej na nośniku elektronicznym, 300 egzemplarzy książkowych oraz założeniu ogólnodostępnej witryny internetowej o rozmieszczeniu, zróżnicowaniu i zagrożeniu leśnych siedlisk przyrodniczych NATURA 2000 w Polsce. Informacje zawarte w witrynie internetowej oraz na płycie CD będą przygotowane w popularno-naukowy sposób z wyraźnym podkreśleniem aspektów praktycznego wykorzystania informacji w ochronie przyrody i edukacji przyrodniczej. Wydanie książkowe będzie miało charakter naukowy, ale zagadnienia będą zaprezentowane w przyswajalny sposób. W opracowaniach znajdzie się szczegółowa charakterystyka 17 leśnych siedlisk przyrodniczych NATURA 2000.

Więcej informacji

Stowarzyszenie Bratniej Pomocy “Odd Fellows” w Rzeczpospolitej Polskiej Fundacja “Pomóżmy Dzieciom Niepełnosprawnym w Wierzbicach i Osobom Starszym” przedstawiają program charytatywny: Aktywizacja zawodowa i przystosowanie Ogrodu Botanicznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych:
Twój Ogród – Otwarty i Nieograniczony TO – ON!

dowiedz się więcej na ten temat

Witamy na stronie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego!
Ogród Botaniczny jest oazą piękna i spokoju w sercu Wrocławia, to "żywe muzeum",
a zarazem ośrodek naukowy i dydaktyczny oraz ulubione miejsce wypoczynku wrocławian.
Położony jest po północnej stronie katedry Św. Jana Chrzciciela i kościoła Św.Krzyża,
częściowo w obrębie historycznego Ostrowa Tumskiego, w odległości ok. 2 km od Rynku.
Jest drugim (po ogrodzie krakowskim) najstarszym ogrodem w Polsce, wpisanym na listę zabytków woj. dolnośląskiego
i mieszczącym się w granicach podlegającego szczególnej ochronie historycznego centrum Wrocławia.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego Ogrodu!

Zobacz co będzie działo się w Ogrodzie

wydarzenia
POWRÓT DO MENU